სპეციალობის მაძიებელთა მიღება რეზიდენტურაში, დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „რადიაციული ონკოლოგია“
 19/11/2018

სხივური მედიცინის ცენტრს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის 16 ოქტომბრის N5 სხდომის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია სარეზიდენტო პროგრამაში - „რადიაციული ონკოლოგია".

დამატებითი ინფორმაცია